29 Haziran 2019 Cumartesi günü Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel Tebliği yayınlandı.

Tebliğe göre e-ticaret yapan işletmeler, önceden 150 Kg veya 7500 Euro’ya kadar ETGB (Mikro İhracat) ile ihracat yapabiliyorken artık 300 Kg veya 15.000 Euro’ya kadar yapabilecekler. İnternet üzerinden toptan veya perakende sattığınız ürünlerin tutarı 15.000 Euro’yu geçmiyor ve 300 Kg altında ise kargo firması tarafından verilen bir gümrük beyanı ile hava kargo ile taşıma yapılabileceksiniz. 

Not

Özellikle Amazon FBM, eBay ve Etsy satıcıları toplu gönderilerde sorun yaşıyorlardı. Bu güncelleme ile birlikte Amerika içerisinden verilen bir internet siparişi ile sizin göndereceğiniz ürün aynı sürede teslim edilebilecek. Böylece büyük ebatlı ve ağır ürünler ile, ürünleri birleştirerek maliyet düşürmek isteyen işletmeler için de imkan sağlanmış oluyor. 

Tebliğ öncesine ETGB (Mikro İhracat) kapsamında Türkiye’den çıkan kargolar ihracat istatistiklerinde yer almıyordu; 29 Haziran 2019 itibariyle bu rakamların da verilerde yer alması sağlanmış oldu. Tebliğin tamamını aşağıda bulabilirsiniz. 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 6)

MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Tebliğ kapsamında yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeri ile ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği,”

“h) Bu fıkranın (b), (c), (e), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belge aslının başvurunun yapıldığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ibrazı halinde bu belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından tasdik edilerek işleme alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15000 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.

(7) Bu Tebliğ kapsamında kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Mersin Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”

“(9) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci ve 3 üncü maddeleri 2/1/2020 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 15 gün sonra,yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete

HEMEN ÜYE OL